Stylists

                              Sonya – Senior Stylist,   Trista –  Senior Stylist/Owner,   Amy – Senior Stylist